Escolarització 2015-2016: Llistes provisionals Admissió Batxillerat

D’acord amb l’Annex 3 de la Resolució del director general de Planificació i Infraestructures Educatives de 20 de març de 2015, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2015-2016 respecte als processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat (BOIB núm. 41 de 26/03/2015), publiquem la llista provisional del procés d’admissió a Batxillerat.

Per veure les llistes clicau a l’ENLLAÇ

Competències professionals 2015: Definitiva Fase avaluació SAN491_3

D’acord amb l’article 16.4 de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de desembre de 2014 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 178 de 30/12/2014) en data 27/04/2015 publiquem les llistes definitives de les persones inscrites a la Fase d’Avaluació:

Qualificació SAN491_3: ENLLAÇ

Competències professionals 2015: Definitives Assessorament SSC320_2/SSC089_2

D’acord amb l’article 14.8 de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de desembre de 2014 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 178 de 30/12/2014) en data 27/04/2015 publiquem les llistes definitives de les persones inscrites a la Fase d’Assessorament:

Qualificació SSC320_2: ENLLAÇ

Qualificació SSC089_2: ENLLAÇ

Els inscrits a la fase d’assessorament han d’esperar a que l’assessor es posi en contacte amb ells. El més probable és que ho faci mitjançant correu electrònic, per tant s’ha d’anar consultant-lo freqüentment. L’assessorament finalitza l’11 de juny. s’ha d’anar consultant el calendari per anar seguint el procediment

Acreditació comp. professionals 2015: provisionals Fase Avaluació SAN491_3

D’acord amb l’article 16.4 de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de desembre de 2014 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 178 de 30/12/2014) en data 27/04/2015 publiquem les llistes provisionals de les persones inscrites a la Fase d’Avaluació:

Qualificació SAN491_3: ENLLAÇ

D’acord amb l’article 14.5 de l’esmentada Resolució, les persones poden formular reclamacions contra les llistes en el termini de 3 dies hàbils des de l’endemà de la publicació, presentant una instància de reclamació a la secretaria del centre.

Escolarització 2015-2016: llistes definitives procés d’Admissió

D’acord amb l’Annex 3 de la Resolució del director general de Planificació i Infraestructures Educatives de 20 de març de 2015, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2015-2016 respecte als processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat (BOIB núm. 41 de 26/03/2015), publiquem la llista definitiva del procés d’admissió.

Per veure les llistes clicau a l’ENLLAÇ

Competències professionals 2015: inscripció fase avaluació SAN491_3

S’ha obert el termini d’inscripció a la Fase d’Avaluació del procediment d’acreditació de competències professionals, de la qualificació SAN491_3, el qual és del 16 al 19 de juny de 2015.

S’ha de presentar l’Annex 29, que podeu descarregar del següent ENLLAÇ

També s’han de pagar les taxes d’inscripció, que es pot fer mitjançant la web de l’Agència tributària, en el següent ENLLAÇ

Estan exempts en el pagament total o parcial de les taxes (s’ha justificar documentalment):

  • les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.
  • les persones en atur.
  • les famílies nombroses de categoria especial.
  • les famílies nombroses de categoria general han d’abonar el 50% de la taxa.

Per visitar la web d’Acreditació de competències professionals: ENLLAÇ

Acreditació comp.professionals: Provisional Fase Assessorament SSC320/SSC089

D’acord amb l’article 14.6 de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de desembre de 2014 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 178 de 30/12/2014) en data 27/04/2015 publiquem les llistes provisionals de les persones inscrites a la Fase d’Assessorament:

Qualificació SSC089_2: ENLLAÇ

Qualificació SSC320_2: ENLLAÇ

D’acord amb l’article 14.7 de l’esmentada Resolució, les persones poden formular reclamacions contra les llistes en el termini de 3 dies hàbils des de l’endemà de la publicació, presentant una instància de reclamació a la secretaria del centre (fins dia 15 de juny)

Les llistes definitives es publicaran dia 25 de juny.

Escolarització 2015-2016: llistes provisionals procés d’Admissió ESO

D’acord amb l’Annex 3 de la Resolució del director general de Planificació i Infraestructures Educatives de 20 de març de 2015, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2015-2016 respecte als processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat (BOIB núm. 41 de 26/03/2015), publiquem la llista provisional del procés d’admissió.

Per veure les llistes clicau a l’ENLLAÇ

Admissió a cicles formatius 2015-2016

Mitjançant resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 14 de maig de 2015 (BOIB 76 de 21/05/2015), es publica el procediment d’admissió i matrícula a cicles formatius  (Grau Mitjà, Superior i FP Bàsica) per al curs escolar 2015-2016.

El termini de lliurament de sol·licituds al centre triat en primer lloc és del 8 al 30 de juny 2015.

Podeu trobar tota la informació al següent ENLLAÇ

Per visitar la web del Servei de Formació Professional de la CAIB, veure el següent ENLLAÇ