FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE CURS 2015-16

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CURS 2015-16

** A partir de les 14 hores del divendres dia 18 de desembre, els pares, mares i/o tutors/es legals dels alumnes podran consultar en el GESTIB els butlletins de notes dels seus fills i filles, corresponents a la primera avaluació del curs 2015-16.

** De les 9’30 h a les 10’00 h del dimarts dia 22 de desembre, els/les tutors/es lliuraran els butlletins de qualificacions als alumnes d’ESO, 1r de Batxillerat, 1r i 2n de Formació Professional Bàsica, 1r del CFGM de Farmàcia i parafarmàcia i 1r del CFGM d’Activitats comercials. Cada grup d’alumnes acudirà a la seva aula de referència, on els esperarà el/la seu/seva tutor/a.

** De les 9’30 h a les 12’30 h del dimarts dia 22 de desembre, s’estableix l’horari d’atenció als pares, mares i/o tutors/es legals dels alumnes per part de tot el professorat. Les famílies que desitgin mantenir una entrevista amb algun/a professor/a i/o tutor/a, cal que reservin l’hora prèviament, telefonant a la consergeria de l’institut (telf: 971372744).

CALENDARI I HORARIS REUNIONS AMB LES FAMÍLIES INICI CURS 2015/16

Benvolguts/des pares, mares i/o tutors/es legals.

Per la present quedau convocats a la reunió informativa de començament del curs acadèmic 2015-16 que tindrà lloc en el nostre institut els propers dimecres dia 14 i/o el dijous dia 15 d’aquest mes d’octubre, segons el calendari de dies i hores que es tramet adjunt (CLIC AQUÍ).

La trobada amb els pares, mares i/o tutors/es legals tindrà lloc a la sala d’actes. Posteriorment, cada tutor/a anirà amb els pares, mares i/o tutors/es legals dels seus respectius alumnes a l’aula de referència del grup.

Restant a la vostra disposició i a l’espera de poder saludar-vos personalment, rebeu una cordial salutació.

Alaior, 6 d’octubre de 2015
El director,

Signat/ Francisco Pons Olives

Admissió CF 15-16: Definitiva Torn Pendents de Setembre

D’acord amb l’article 30.1 de la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 14 de maig de 2015 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2015-2016, publiquem la llista definitiva de les persones admeses i excloses als cicles formatius en el torn de Pendents de setembre.

En aquestes llistes s’indica el dia, l’hora i el lloc de crida única per tal d’oferir les places que quedin vacants.

D’acord amb l’article 30.4 d’aquesta Resolució, contra aquesta llista definitiva es pot interposar recurs d’alçada davant la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista.

Per veure les llistes dels següents procediments, clicau a l’ENLLAÇ

Admissió CF 15-16: Provisional torn pendents de setembre

D’acord amb l’article 27.1 de la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 14 de maig de 2015 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2015-2016, publiquem la llista provisional de les persones admeses i excloses als cicles formatius en el torn de Pendents de setembre.

En aquestes llistes només surt la BAREMACIÖ, no la reserva de plaça.

D’acord amb l’article 28 d’aquesta Resolució, es poden presentar reclamacions els dies 15, 16 i 17 de setembre.

Per veure les llistes dels següents procediments, clicau a l’ENLLAÇ