Acreditació comp. professionals 2015: llistes provisionals SSC320_2 i SSC089_2

D’acord amb l’article 13 de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de desembre de 2014 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 178 de 30/12/2014) en data 27/03/2015 publiquem la relació provisional de persones admeses i no admeses al procediment.

D’acord amb l’article 13.2 de l’esmentada Resolució, els interessats poden presentar reclamacions contra aquesta relació provisional els tres dies hàbils següents a la publicació mitjançant una sol·licitud adreçada a la comissió d’avaluació corresponent, i s’ha d’adjuntar tota la documentació necessària per esmenar-ne els defectes, errades o l’omissió en les llistes.

Per veure les llistes de la qualificació professional SSC089_2 (baremats) clicau a l’ENLLAÇ

Per veure les llistes de la qualificació professional SSC089_2 (No baremats) clicau a l’ENLLAÇ

Per veure les llistes de la qualificació professional SSC320_2 (baremats) clicau a l’ENLLAÇ

Per veure les llistes de la qualificació professional SSC320_2 (No baremats) clicau a l’ENLLAÇ

Per baixar el model d’instància per si heu de reclamar, clicau a l’ENLLAÇ

Proves accés cicles formatius grau mitjà: Notes provisionals

D’acord amb l’article 25 de la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 5 de febrer de 2015 es convoca la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (BOIB 22 de 14 de febrer de 2015). publiquem la llista provisional de persones aptes i no aptes a la prova d’accés.

D’acord amb l’article 26 de l’esmentada Resolució, contra la llista provisional es pot presentar reclamació davant la Comissió Avaluadora els dies 18, 19 i 20 de maig de 2015, que s’ha de fer per escrit a la Secretaria del Centre en horari d’oficina de 9.00 a 13.30h. El model d’instància es pot davallar del següent ENLLAÇ.

Per visualitzar les llistes clicau a l’ENLLAÇ

Acreditació competències professionals: llistes definitives fase assessorament

D’acord amb l’article 14.8 de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de desembre de 2014 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 178 de 30/12/2014) en data 27/04/2015 publiquem les llistes definitives de les persones inscrites a la Fase d’Assessorament:

Qualificació SAN491_3: ENLLAÇ

JORNADA PORTES OBERTES CICLES FORMATIUS

El nostre institut ofereix la possibilitat, de cara al proper curs acadèmic 2015-2016, de conèixer els estudis de Formació Professional que imparteix amb l’objectiu de fer-vos partícips d’una forma més directa i propera dels cicles formatius que desenvolupam. En especial els dos cicles de Grau Mitjà, Farmàcia i Parafarmàcia i Activitats Comercials, així com també els estudis conduents a l’obtenció del Títol Professional Bàsic en Informàtica i Comunicacions o als que impartim en qualitat de centre col·laborador a distància del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia.

Amb tal motiu, el proper dilluns de 25 de maig hem organitzat una Jornada de Portes Obertes, en horari de tarda a partir de les 19:00 hores, en la qual el professorat dels diferents plans d’estudis faran una presentació dels respectius ensenyaments, es podran visitar les instal·lacions del centre, així com observar alguns dels treballs i activitats que els estudiants porten a terme.

Arxiu adjunt:  CARTELL INVITACIÓ

Escolarització 2015-2016: llistes definitives Adscripció

D’acord amb l’Annex 3 de la Resolució del director general de Planificació i Infraestructures Educatives de 20 de març de 2015, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2015-2016 respecte als processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat (BOIB núm. 41 de 26/03/2015), publiquem la llista definitiva del procés d’adscripció de tot l’alumnat provinent de 6è de primària que cursarà 1r d’ESO el curs 2015-2016.

Per veure les llistes clicau a l’ENLLAÇ

 

Proves lliures Cicles Formatius 2015: Publicació resultats

Clicau damunt la data per veure el document dels resultats

               MÒDUL DATA PROVA   RESULTATS PROVISIONALS TERMINI RECLAMACIONS(1) RESULTATS DEFINITIUS (2)
OPERACIONS BÀSIQUES DE LABORATORI. 25/05/15 25/05/15 Teòric01/06/15 Pràctic 28/05/15 Teòric04/06/15 Pràctic 05/06/15
DISPENSACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS 26/05/15 02/06/15 05/06/15 08/06/15
ANATOMOFISIOLOGIA I PATOLOGIA BÀSICA 27/05/15 03/06/15 08/06/15 09/06/15
EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 12/05/15 19/05/15 22/05/15 25/05/15
PRIMERS AUXILIS 18/05/15 25/05/15 28/05/15 29/05/15
DISPOSICIÓ I VENDA DE PRODUCTES 21/05/14 28/05/15 02/06/15 03/06/15
OFICINA DE FARMÀCIA 15/05/15 Teòric19/05/15 Pràctic 18/05/15 Teòric26/05/15 Pràctic 21/05/15 Teòric29/05/15 Pràctic 1/06/15
FORMULACIÓ MAGISTRAL 05/05/15 12/05/15 15/05/15 18/05/15
PROMOCIÓ DE LA SALUT 29/05/15 05/06/15 10/06/15 11/06/15
DISPENSACIÓ DE PRODUCTES PARAFARMACÈUTICS 22/05/15 29/05/15 03/06/15 04/06/15
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 08/05/15 15/05/15 20/05/15 21/05/15

Els criteris d’avaluació es troben al Real Decret 1689/2007(BOE 17.01.2008).

(1) En relació a els resultats provisionals, i d’acord amb l’art. 20 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 6 de març de 2008 per la qual es regulen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu (BOIB 38 de 18-03-2008) i de l’art. 23 de la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 2 de febrer de 2015 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic i Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu, i se’n concreten aspectes sobre l’organització (BOIB 19 de 07/02/2015), es disposa d’un termini de 3 dies hàbils a comptar des de la publicació dels resultats, per presentar reclamacions davant la comissió avaluadora

(2) En relació als resultats definitius i d’acord amb l’art. 20.2 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 6 de març de 2008 per la qual es regulen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu (BOIB 38 de 18-03-2008) i de l’art. 22 de Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 2 de febrer de 2015 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic i Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu, i se’n concreten aspectes sobre l’organització (BOIB 19 de 07/02/2015), es disposa d’un termini d’un mes a comptar des de la publicació dels resultats definitius, per presentar recurs d’alçada davant el director general competent en matèria de formació professional. La resolució del recurs d’alçada exhaureix la via administrativa.

 

Escolarització 2015-2016: llistes provisionals adscripció

D’acord amb l’Annex 3 de la Resolució del director general de Planificació i Infraestructures Educatives de 20 de març de 2015, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2015-2016 respecte als processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat (BOIB núm. 41 de 26/03/2015), publiquem la llista provisional del procés d’adscripció de tot l’alumnat provinent de 6è de primària que cursarà 1r d’ESO el curs 2015-2016.

Per veure les llistes clicau a l’ENLLAÇ