INFORMACIÓ FAMÍLIES: FINAL PRIMER TRIMESTRE CURS 2014-15

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CURS 2014-15

** A partir de les 9 hores del divendres dia 19 de desembre, els pares, mares i/o tutors legals dels alumnes podran consultar en el GESTIB els butlletins de notes dels seus fills i filles, corresponents a la primera avaluació del curs 2014-15.

** De les 9’30 h a les 10’00 h del dilluns dia 22 de desembre, es lliuraran els butlletins de qualificacions als alumnes d’ESO, 1r de Formació Professional Bàsica, 1r del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia i 1r del CFGM d’Activitats Comercials. Cada grup d’alumnes acudirà a la seva aula de referència, on els esperarà el seu tutor/a.

** De les 9’30 h a les 12’30 h del dilluns dia 22 de desembre, s’estableix l’horari d’atenció als pares, mares i/o tutors legals dels alumnes per part de tot el professorat. Les famílies que desitgin mantenir una entrevista amb algun professor/a i/o tutor/a, cal que reservin l’hora prèviament, telefonant a la consergeria de l’institut (Tel: 971372744).

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2014/15 – PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS ELECTES

TRANSCRIPCIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL PER A LA RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR – CURS 2014/2015

PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS/ES ELECTES

En les instal·lacions de l’Institut, a dia 4 de desembre de 2014 essent les 14:45 hores, es reuneix la Junta Electoral de l’IES Josep Miquel Guàrdia, d’Alaior, formada pels següents membres:

PRESIDENT: El director del centre, Francisco Pons Olives.

PROFESSORA: Antonia Casalí Sintes

PARE: Antonio Andreu Martí

ALUMNA: Sebastià Pons Pons

REPRESENTANT DEL P.A.S.: Margarita Hernández Pons

Margarita Hernández actua en substitució de l’inicial membre titular, Míriam García, qui ha causat baixa sobrevinguda.

El president presenta les actes elaborades per les respectives meses electorals, així com recorda que en el sector del Personal de Serveis i Administració no ha calgut la celebració dels comicis atès que únicament s’hi ha presentat una candidata.

Vistes les actes anteriors, la Junta electoral proclama candidats electes les persones relacionades a continuació:

Sector PAS:

Isabel Mendoza Rodríguez

Sector Professorat:

Carlos Beguiristain De-Vos (22 vots)

Maria Jesús Barber Tornos (21 vots)

Jaume Mascaró Moll (13 vots)

Sector Alumnat:

Guillem Febrer Sintes (231 vots)

Núria Roldán Rodríguez (66 vots)

Sector Pares/Mares:

Alexandra Pons Torres (19 vots)

Francisca Melià Melià (16 vots)

El president recorda que Alexandra Pons és la mateixa Sandra Pons, nom hagi com ha estat citada en diversos documents d’aquest procés i el que ella va indicar en la seva butlleta de candidat.

Igualment, els membres substituts dels anteriors han resultat els següents:

Sector PAS:

No n’hi ha

Sector Professorat:

Margarita Llovet Enseñat (11 vots)

Eugeni Roig Rebaque (10 vots)

David Font Mampel (6 vots)

 

Sector Alumnat:

Lorena Caro Méndez (44 vots)

Sector Pares/Mares:

Elena Forcada Casasnovas (14 vots)

Mª Sofia Masegosa Moya (14 vots)

Lucía Goñalons Sintes (9 vots)

El president recorda que el primer lloc com a suplent en el sector de mares i pares es va dirimir mitjançant sorteig, atès l’empat en el nombre de vots.

D’altra banda, el president confirma que tant l’Ajuntament d’Alaior com l’Associació de Mares i Pares de l’d’Alaior mantindran els seus actuals representants dins el Consell Escolar:

Ajuntament d’Alaior:

Isabel Rodríguez Anglada

AMPA de l’IES Josep Miquel Guàrdia:

Catalina Florit Palliser

Per últim, el president de la Junta, en la seva doble condició de director del centre, informa que en nou Consell Escolar serà constituït el proper dijous dia 11 de desembre de 2014, en la sessió que ell mateix convocarà en el dia d’avui després d’aquest acte.

No havent-hi més assumptes que tractar, el president tanca la sessió, essent les 14:55 en el lloc i dia a dalt indicats, tot agraint la col·laboració desinteressada de tots els membres de la Junta electoral un cop finalitzada la seva participació en el procés electoral.

Alaior, 4 de desembre de 2014

 

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2014/15 – DILIGENCIA A L’ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL DEL DIA 11-11-2014

El passat 11 de novembre de 2014 es reuní sota la meva presidència la Junta Electoral de l’IES Josep Miquel Guàrdia, d’Alaior, per tractar diversos assumptes en relació al desenvolupament i organització de les eleccions per a la renovació parcial del Consell Escolar durant el curs 2014-2015.

Entre els assumptes tractats hi figurava el de la tria dels membres de les meses electorals. En el cas concret de la mesa electoral de l’alumnat, i d’acord amb la normativa vigent, hi escau que el secretari sigui l’alumne de més edat dels dos que hi participin juntament amb el director del centre com a president de la mesa. Aquesta circumstància es va correctament explicitar en la reunió de la junta i fou transcrita en l’acta corresponent. No obstant això, el nom que en la mateixa acta figura com a alumne de major edat dels dos titulars, és a dir, el d’aquell a qui correspon de partida el càrrec de secretari de la mesa, és el d’Enric Morlà Ponsetí, cosa que és errònia com he comprovat.

D’acord amb això, i per deixar-ne constància escrita faig saber que el SECRETARI de la MESA ELECTORAL del sector ALUMNES escau en la persona de Biel Arias Coll, i no en la del citat Enric Morlà Ponsetí.

Alaior, 17 de novembre de 2014

Francisco Pons Olives

El president de la Junta Electoral

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2014-15 – COMUNICAT DEL PRESIDENT DE LA JUNTA ELECTORAL

D’acord amb el calendari aprovat per la Junta Electoral en la reunió duta a terme el 9/10/2014, el termini per a la presentació de reclamacions a les candidatures provisionals finalitzà el dia 17/11/14, a les 12:00 hores. En data de 14/11/14 es va convocar la reunió de la Junta Electoral per al dia d’avui, 20/11/2014, per tal de decidir sobre les reclamacions presentades, amb l’avís que si no se n’havien rebut tal reunió seria desconvocada.

Atès que no hi hagut reclamacions, informo a tota la comunitat educativa:

 1. Que efectivament aquesta reunió de la Junta Electoral va ser desconvocada.
 2. Que es publiquen les candidatures definitives en els següents termes:

Sector PAS:

 • Isabel Mendoza Rodríguez (DNI: 41502256K)

Sector Professorat:

 • Mª Jesús Barber Tornos (DNI:40878366Y)
 • Carlos Beguiristain De-Vos (DNI: 35038612K)
 • David Font Mampel (DNI: 41496124F)
 • Margarita Llovet Enseñat (DNI: 41497323X)
 • Jaume Mascaró Moll (DNI: 41494996Y)
 • Eugeni Roig Rebaque (DNI: 41500945K)

Sector Alumnes:

 • Lorena Caro Méndez (DNI: 41612756Y)
 • Guillem Febrer Sintes (DNI: 41605357J)
 • Núria Roldán Rodríguez (DNI: 41514667N)

Sector Pares/Mares:

 • Elena Forcada Casasnovas (DNI: 41739006D)
 • Lucía Goñalons Sintes (DNI: 41500803V)
 • Mª Sofía Masegosa Moya (DNI: 41504449Y)
 • Francisca Melià Melià (DNI: 41499942F)
 • Sandra Pons Torres (DNI: 41737774L)
 1. S’inicia la campanya electoral

Així mateix, recordo:

 1. Que el proper dia 24/11/2014 finalitza el termini, a les 12 hores, per tal de sol·licitar l’acreditació com a supervisor en les meses electorals.
 2. Que el mateix dia 24/11/2014 és el darrer dia en que es pot sol·licitar per part dels pares i mares el sobre i les paperetes per votar per correu.
 3. Que les eleccions de l’alumnat es celebraran dia 26/11/2014, el Claustre extraordinari per a l’elecció del professorat el 27/11/2014, i que el dia 1/12/2014 es celebraran les eleccions de pares i mares.
 4. Que no hi haurà eleccions del personal d’administració i serveis, en haver-hi només un candidat presentat.
 5. Que en tots els casos, en cas de resultat d’empat en sufragis hi escaurà un sorteig en acabar l’escrutini per dirimir el resultat.

Alaior, 20 de novembre de 2014

Francisco Pons Olives

El president de la Junta Electoral

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR – REUNIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL DEL DIA 10/11/2014

En aquest enllaç trobareu la transcripció de l’acta de la sessió de la Junta Electoral, celebrada en el dia d’avui 10/11/2014, en la qual s’han tractat els següents temes:

* Proclamació provisional de candidatures

* Tria dels membres de les meses electorals

* Altres informacions diverses sobre el desenvolupament de les eleccions

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR – PRESENTACIÓ CANDIDATURES

En data del 16/10/2014 s’informà a tota la comunitat educativa del calendari i del procés electoral.  D’entre aquesta informació constava que d’acord amb el calendari aprovat per la Junta Electoral en la reunió duta a terme el 09/10/2014,  la Junta Electoral havia de resoldre el dia 24/10/2014 sobre les reclamacions als censos provisionals presentades en període hàbil, és a dir abans del 21/10/2014 a les 12:00 hores, fent públics el censos definitius un cop resoltes aquelles el dia 27/10/2014. 

La reunió per resoldre les reclamacions per part de la Junta Electoral va ser convocada en el mateix escrit d’Acta de Constitució de la citada Junta, el 09/10/2014, fent-se constar així mateix que en el cas de no haver-hi cap reclamació als censos provisionals dita reunió seria desconvocada.


Conegut que no s’ha presentat cap reclamació als censos provisionals, el president de la Junta Electoral  d
esconvocà la sessió de la Junta Electoral convocada per al 24/10/2014 per tal de resoldre sobre dites reclamacions i donà per vàlids els censos provisionals ja exposats, els quals a partir del dia 27/10/2014 són  considerats definitius.

Així mateix, recordà que el termini per presentació de candidatures, d’acord amb el calendari aprovat,  finalitzarà el dia 4/11/2014 a les 12:00 hores, fent extensiva la invitació a tots els membres de la comunitat escolar a presentar les seves candidatures i a participar del procés electoral.

A tal fi, A Secretaria es podran trobar les oportunes butlletes d’inscripció com a candidats, butlletes que seran també repartides als estudiants del centre per tal de fer més expressa la publicitat del procés. Igualment, us faig arribar per si és del vostre interès un model de butlleta en format digital, que us podeu imprimir i presentar a Secretaria convenientment emplenat als mateixos efectes.

 
El secretari del centre. 

Joan Carreras

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR – COMUNICAT

D’acord amb el calendari aprovat per la Junta Electoral en reunió de dia 9/10/2014, s’inicia avui el període de reclamacions als censos electorals provisionals, els quals són exposats públicament, ordenats alfabèticament amb nom i llinatges i el DNI, sota les següents instruccions:

En el taulell d’anuncis de l’Institut seran exposats tots els censos provisionals: de l’alumnat, personal docent, personal no docent i pares i mares.

 • El cens provisional de pares i mares serà publicat també en la web del centre (s’obviarà la dada del DNI, per tant, també es farà avís exprés que el cens oficial es troba exposat a les instal·lacions del centre).

El calendari aprovat, que inclou informació sobre el procés a seguir, quedarà igualment exposat a partir d’avui en el taulell d’anuncis de l’IES i en la web del centre.

Faig especial esment a que el període de reclamacions als censos finalitzarà el proper dia 21/10/2014 a les 12:00 h.   El dia 24/10/2014 la Junta Electoral resoldrà, si n’hi ha, sobre les reclamacions a dit cens i seran fets públics els censos definitius el dia 27/10/2014.

Faig constar, així mateix, que en el cas d’empat en els escrutinis es procedirà al sorteig públic entre les persones candidates empatades.

Alaior, 16 d’octubre de 2014

Francisco Pons Olives

El president de la Junta Electoral

 

Podeu consultar el cens de mares i pares aquí