Admissió CF 15-16: Definitiva Torn Pendents de Setembre

D’acord amb l’article 30.1 de la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 14 de maig de 2015 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2015-2016, publiquem la llista definitiva de les persones admeses i excloses als cicles formatius en el torn de Pendents de setembre.

En aquestes llistes s’indica el dia, l’hora i el lloc de crida única per tal d’oferir les places que quedin vacants.

D’acord amb l’article 30.4 d’aquesta Resolució, contra aquesta llista definitiva es pot interposar recurs d’alçada davant la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista.

Per veure les llistes dels següents procediments, clicau a l’ENLLAÇ

Admissió CF 15-16: Provisional torn pendents de setembre

D’acord amb l’article 27.1 de la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 14 de maig de 2015 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2015-2016, publiquem la llista provisional de les persones admeses i excloses als cicles formatius en el torn de Pendents de setembre.

En aquestes llistes només surt la BAREMACIÖ, no la reserva de plaça.

D’acord amb l’article 28 d’aquesta Resolució, es poden presentar reclamacions els dies 15, 16 i 17 de setembre.

Per veure les llistes dels següents procediments, clicau a l’ENLLAÇ

Informació adreçada als alumnes i les seves famílies que el curs acadèmic 2015-16 hagin de cursar els estudis de 1r de BATXILLERAT sobre l’oferta de la matèria de Religió

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears determinà que tots els centres de secundària han d’oferir obligatòriament la matèria de Religió al primer curs de Batxillerat dins el bloc de matèries especifiques per al curs 2015-16.

A més, d’acord amb la circular del Cap del departament de Planificació i Centres de 10 de juliol de 2015 basada en la decisió de la Sala del TSJIB, els centres han de fer pública aquesta decisió i informar a l’alumnat i les seves famílies, havent de fer-se saber i atorgant un termini extraordinari per escollir, si així ho desitgen, la referida matèria de religió als alumnes.

Per tot això, us fem arribar aquesta informació, també amb la circular que serà lliurada juntament amb el butlletí de notes, tot recordant-vos que l’article 8 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears (BOIB de dia 21) regula els canvis de matrícula per tal que pugueu fer efectiu l’elecció voluntària de la matèria de religió. Si n’és el cas, adreceu-vos a Caporalia d’estudis o a la Secretaria del centre per procedir al tràmit corresponent.

Competències professionals 2015:Definitives Fase Avaluació SSC320_2/SSC089_2

D’acord amb l’article 16.4 de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de desembre de 2014 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 178 de 30/12/2014) en data 27/04/2015 publiquem les llistes definitives de les persones inscrites a la Fase d’Avaluació:

Qualificació SSC320_2: ENLLAÇ

Qualificació SSC089_2: ENLLAÇ

Acreditació Competències prof.2015: Provisional Fase Avaluació SSC320_2/089_2

D’acord amb l’article 16.4 de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de desembre de 2014 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 178 de 30/12/2014) en data 27/04/2015 publiquem les llistes provisionals de les persones inscrites a la Fase d’Avaluació:

Qualificació SSC320_2: ENLLAÇ

Qualificació SSC089_2: ENLLAÇ

D’acord amb l’article 14.5 de l’esmentada Resolució, les persones poden formular reclamacions contra les llistes en el termini de 3 dies hàbils des de l’endemà de la publicació, presentant una instància de reclamació a la secretaria del centre.

Admissió cicles formatius/ FP Bàsica 2015-2016: llistes definitives admesos

D’acord amb l’article 21 de la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 14 de maig de 2015 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2015-2016, publiquem la llista definitiva de les persones admeses i excloses als cicles formatius en cada una de les vies.

D’acord amb l’article 21.8 d’aquesta Resolució, contra aquestes llistes es pot interposar recurs d’alçada davant la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista.

Per veure les llistes, clicau a:

1es. opcions admissió Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Comercials: ENLLAÇ

2es, i 3es. opcions admissió Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Comercials: ENLLAÇ

1es. opcions admissió Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia: ENLLAÇ

2es. i 3es. opcions admissió Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmacia: ENLLAÇ

1es. opcions admissió FP Bàsica Informàtica i Comunicacions: ENLLAÇ

IMPORTANT: Les persones que figuren a la llista han de formalitzar matrícula del 21 al 24 de juliol. En cas de no formalitzar matrícula en el periode establert es considerarà que la persona interessada renuncia a la plaça adjudicada i quedarà fora del procés d’admissió. Si encara està interessat/da en obtenir una plaça ha de presentar una sol·licitud d’admissió fora de termini.

Inscripció Fase Avaluació Competències professionals 2015 SSC320_2 i SSC089_2

S’ha obert el termini d’inscripció a la Fase d’Avaluació del procediment d’acreditació de competències professionals, de la qualificació SSC320_2 i SSC089_2, el qual és del 21 al 24 de juliol de 2015.

S’ha de presentar l’Annex 29, que podeu descarregar del següent ENLLAÇ

També s’han de pagar les taxes d’inscripció, que es pot fer mitjançant la web de l’Agència tributària. Aquestes taxes depenen del número d’unitats de competència en el qual es fa la inscripció:

Inscripció a 1 unitat de competència: 8,75€ (web Agéncia tributària: ENLLAÇ)

Inscripció a 2 unitats de competència: 13,12€ (web Agéncia tributària: ENLLAÇ)

Inscripció a 3 o més unitats de competència: 17,50 (web Agéncia tributària: ENLLAÇ)

Estan exempts en el pagament total o parcial de les taxes (s’ha justificar documentalment):

  • les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.
  • les persones en atur.
  • les famílies nombroses de categoria especial.
  • les famílies nombroses de categoria general han d’abonar el 50% de la taxa.

Per visitar la web d’Acreditació de competències professionals: ENLLAÇ