Procés Escolarització curs 2015-2016

S’ha publicat l’Ordre que regula el procés d’escolarització pel proper curs 2015-2016.

Per visualitzar la normativa del procés, calendari, model de sol·licitud, etc. clicau a l’ENLLAÇ

Per iniciar el tràmit telemàticament (habilitat a partir del 13 d’abril), clicau a l’ENLLAÇ

Per consultar la web de la Conselleria d’Educació i Cultura, habilitada per tot el procés, clicau a l’ENLLAÇ

Acreditació competències professionals 2015: llistes provisionals

D’acord amb l’article 13 de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de desembre de 2014 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 178 de 30/12/2014) en data 27/03/2015 publiquem la relació provisional de persones admeses i no admeses al procediment.

D’acord amb l’article 13.2 de l’esmentada Resolució, els interessats poden presentar reclamacions contra aquesta relació provisional els tres dies hàbils següents a la publicació mitjançant una sol·licitud adreçada a la comissió d’avaluació corresponent, i s’ha d’adjuntar tota la documentació necessària per esmenar-ne els defectes, errades o l’omissió en les llistes.

Per veure les llistes clicau a l’ENLLAÇ

Per baixar el model d’instància per si heu de reclamar, clicau a l’ENLLAÇ

Proves lliures cicles formatius: llistes definitives, calendari i tutoria

D’acord amb l’article 16 de la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 2 de febrer de 2015 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització (BOIB núm. 19 7/02/2015) en data 26/03/2015 publiquem la relació definitiva de persones inscrites amb indicació del mòdul en el qual estan inscrits.

Per visualitzar les llistes, clicau a l’ENLLAÇ

Per visualitzar el calendari de desenvolupament dels exàmens, clicau a l’ENLLAÇ

Orientació (tutoria): D’acord amb l’article 12 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 6 de març de 2008 per la qual es regulen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu (BOIB núm. 38 de 13/03/2008), totes aquelles persones inscrites que vulguin rebre alguna tutoria o fer consultes, caldrà que contactin amb la secretaria del centre per apuntar-se a la tutoria, i posteriorment el professor /tutor ja els trucarà per donar-lis dia i hora.

Proves lliures cicles formatius: llistes provisionals

D’acord amb l’article 14.1 de la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 2 de febrer de 2015 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització (BOIB núm. 19 7/02/2015) en data 23/03/2015 publiquem la relació provisional de persones inscrites amb indicació del mòdul en el qual estan inscrits per matricular-se.

D’acord amb l’article 15 de l’esmentada Resolució, els interessats poden presentar reclamacions contra aquesta relació provisional els dies 23, 24 i 25 de març mitjançant una sol·licitud adreçada a la direcció del centre.

Per visualitzar la relació provisional de persones inscrites, clicau a l’ENLLAÇ

Proves accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà 2015

Mitjançant resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 5 de febrer de 2015 es convoca la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (BOIB 22 de 14 de febrer de 2015).

El termini d’inscripció a les proves és del 13 al 23 d’abril de 2015

Podeu accedir a tota la documentació al següent ENLLAÇ

Per pagar les taxes d’inscripció, clicau al següent ENLLAÇ

Per més informació a la web de la Conselleria d’Educació, on es poden descarregar models d’exàmens i temaris, clicau al següent ENLLAÇ