Proves accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà 2015

Mitjançant resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 5 de febrer de 2015 es convoca la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (BOIB 22 de 14 de febrer de 2015).

El termini d’inscripció a les proves és del 13 al 23 d’abril de 2015

Podeu accedir a tota la documentació al següent ENLLAÇ

Per pagar les taxes d’inscripció, clicau al següent ENLLAÇ

Per més informació a la web de la Conselleria d’Educació, on es poden descarregar models d’exàmens i temaris, clicau al següent ENLLAÇ

Acreditació competències professionals 2015

S’ha convocat el procediment per acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació 2015.

En el nostre centre es podran tramitar les següents qualificacions professionals:

SSC320_2 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
SSC089_2 Atenció sociosanitària a persones al domicili
SAN491_3 Tanatopràxia

Per accedir a la documentació i a tota la informació, clicau a l’ENLLAÇ

El termini d’inscripció és de l’1 al 28 de març de 2015

Per visitar la web d’Acreditacions Professionals, clicau a l’ENLLAÇ

Per realitzar el pagament: es pot fer telemàticament, o emplenar el document, imprimir-lo i dur-lo al banc, o també podeu passar pel nostre centre a recollir el model de pagament de taxes DUI-046.

Important: Teniu en compte que s’han de pagar unes taxes de 4,37€ per a cada inscripció (no per a cada Unitat de Competència en què us vulgueu inscriure). Vosaltres mateixos heu de fer el càlcul del total a pagar.

Per anar a la web per fer el pagament, clicau a l’ENLLAÇ

Proves lliures de móduls de Cicles Formatius 2015

S’han convocat les proves lliures dels mòduls de cicles formatius 2015.

El termini d’inscripció és del 9 al 20 de març de 2015

Per baixar tota la informació clicar damunt l’ENLLAÇ

Per realitzar el pagament: es pot fer telemàticament, o emplenar el document, imprimir-lo i dur-lo al banc, o també podeu passar pel nostre centre a recollir el model de pagament de taxes DUI-046.

Important: Teniu en compte que s’han de pagar unes taxes de 7,10€ per a cada mòdul en què us vulgueu inscriure (vosaltres mateixos heu de fer el càlcul del total a pagar)

Per anar a la web per fer el pagament, clicau a l’ENLLAÇ

 

FP a distància: calendari pràctiques obligatòries 2014-2015

D’acord amb l’article 22.5 (annex 4) de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 30 de juliol de 2014 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en règim d’educació a distància per al curs acadèmic 2014-2015, hi ha determinats mòduls del cicle formatiu del grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia (SAM22) que tenen un número determinat d’hores dedicades a pràctiques obligatòries, les quals, en el cas de Menorca, s’han de dur a terme en el nostre centre.

El calendari de desenvolupament de les pràctiques es pot visualitzar clicant a l’ENLLAÇ

Orientació Batxillerat 2015

Mitjançant el següent enllaç podreu consultar les dates de Selectivitat 2015, amb totes aquelles consultes que tingueu. Així mateix, també adjuntem les ponderacions de la UIB i de Catalunya actualitzades.

Molt important: El termini de preinscripció a Selectivitat de juny és del 2 al 20 de març de 2015

Per visualitzar els documents, clicau a l’ENLLAÇ

Per visitar la WEB de la UIB, cliclau a l’ENLLAÇ

Per visitar la WEB del Dep. d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, clicau a l’ENLLAÇ

INFORMACIÓ FAMÍLIES: FINAL PRIMER TRIMESTRE CURS 2014-15

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CURS 2014-15

** A partir de les 9 hores del divendres dia 19 de desembre, els pares, mares i/o tutors legals dels alumnes podran consultar en el GESTIB els butlletins de notes dels seus fills i filles, corresponents a la primera avaluació del curs 2014-15.

** De les 9’30 h a les 10’00 h del dilluns dia 22 de desembre, es lliuraran els butlletins de qualificacions als alumnes d’ESO, 1r de Formació Professional Bàsica, 1r del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia i 1r del CFGM d’Activitats Comercials. Cada grup d’alumnes acudirà a la seva aula de referència, on els esperarà el seu tutor/a.

** De les 9’30 h a les 12’30 h del dilluns dia 22 de desembre, s’estableix l’horari d’atenció als pares, mares i/o tutors legals dels alumnes per part de tot el professorat. Les famílies que desitgin mantenir una entrevista amb algun professor/a i/o tutor/a, cal que reservin l’hora prèviament, telefonant a la consergeria de l’institut (Tel: 971372744).

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2014/15 – PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS ELECTES

TRANSCRIPCIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL PER A LA RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR – CURS 2014/2015

PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS/ES ELECTES

En les instal·lacions de l’Institut, a dia 4 de desembre de 2014 essent les 14:45 hores, es reuneix la Junta Electoral de l’IES Josep Miquel Guàrdia, d’Alaior, formada pels següents membres:

PRESIDENT: El director del centre, Francisco Pons Olives.

PROFESSORA: Antonia Casalí Sintes

PARE: Antonio Andreu Martí

ALUMNA: Sebastià Pons Pons

REPRESENTANT DEL P.A.S.: Margarita Hernández Pons

Margarita Hernández actua en substitució de l’inicial membre titular, Míriam García, qui ha causat baixa sobrevinguda.

El president presenta les actes elaborades per les respectives meses electorals, així com recorda que en el sector del Personal de Serveis i Administració no ha calgut la celebració dels comicis atès que únicament s’hi ha presentat una candidata.

Vistes les actes anteriors, la Junta electoral proclama candidats electes les persones relacionades a continuació:

Sector PAS:

Isabel Mendoza Rodríguez

Sector Professorat:

Carlos Beguiristain De-Vos (22 vots)

Maria Jesús Barber Tornos (21 vots)

Jaume Mascaró Moll (13 vots)

Sector Alumnat:

Guillem Febrer Sintes (231 vots)

Núria Roldán Rodríguez (66 vots)

Sector Pares/Mares:

Alexandra Pons Torres (19 vots)

Francisca Melià Melià (16 vots)

El president recorda que Alexandra Pons és la mateixa Sandra Pons, nom hagi com ha estat citada en diversos documents d’aquest procés i el que ella va indicar en la seva butlleta de candidat.

Igualment, els membres substituts dels anteriors han resultat els següents:

Sector PAS:

No n’hi ha

Sector Professorat:

Margarita Llovet Enseñat (11 vots)

Eugeni Roig Rebaque (10 vots)

David Font Mampel (6 vots)

 

Sector Alumnat:

Lorena Caro Méndez (44 vots)

Sector Pares/Mares:

Elena Forcada Casasnovas (14 vots)

Mª Sofia Masegosa Moya (14 vots)

Lucía Goñalons Sintes (9 vots)

El president recorda que el primer lloc com a suplent en el sector de mares i pares es va dirimir mitjançant sorteig, atès l’empat en el nombre de vots.

D’altra banda, el president confirma que tant l’Ajuntament d’Alaior com l’Associació de Mares i Pares de l’d’Alaior mantindran els seus actuals representants dins el Consell Escolar:

Ajuntament d’Alaior:

Isabel Rodríguez Anglada

AMPA de l’IES Josep Miquel Guàrdia:

Catalina Florit Palliser

Per últim, el president de la Junta, en la seva doble condició de director del centre, informa que en nou Consell Escolar serà constituït el proper dijous dia 11 de desembre de 2014, en la sessió que ell mateix convocarà en el dia d’avui després d’aquest acte.

No havent-hi més assumptes que tractar, el president tanca la sessió, essent les 14:55 en el lloc i dia a dalt indicats, tot agraint la col·laboració desinteressada de tots els membres de la Junta electoral un cop finalitzada la seva participació en el procés electoral.

Alaior, 4 de desembre de 2014