Competències professionals 2015:Definitives Fase Avaluació SSC320_2/SSC089_2

D’acord amb l’article 16.4 de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de desembre de 2014 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 178 de 30/12/2014) en data 27/04/2015 publiquem les llistes definitives de les persones inscrites a la Fase d’Avaluació:

Qualificació SSC320_2: ENLLAÇ

Qualificació SSC089_2: ENLLAÇ

Acreditació Competències prof.2015: Provisional Fase Avaluació SSC320_2/089_2

D’acord amb l’article 16.4 de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de desembre de 2014 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 178 de 30/12/2014) en data 27/04/2015 publiquem les llistes provisionals de les persones inscrites a la Fase d’Avaluació:

Qualificació SSC320_2: ENLLAÇ

Qualificació SSC089_2: ENLLAÇ

D’acord amb l’article 14.5 de l’esmentada Resolució, les persones poden formular reclamacions contra les llistes en el termini de 3 dies hàbils des de l’endemà de la publicació, presentant una instància de reclamació a la secretaria del centre.

Admissió cicles formatius/ FP Bàsica 2015-2016: llistes definitives admesos

D’acord amb l’article 21 de la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 14 de maig de 2015 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2015-2016, publiquem la llista definitiva de les persones admeses i excloses als cicles formatius en cada una de les vies.

D’acord amb l’article 21.8 d’aquesta Resolució, contra aquestes llistes es pot interposar recurs d’alçada davant la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista.

Per veure les llistes, clicau a:

1es. opcions admissió Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Comercials: ENLLAÇ

2es, i 3es. opcions admissió Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Comercials: ENLLAÇ

1es. opcions admissió Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia: ENLLAÇ

2es. i 3es. opcions admissió Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmacia: ENLLAÇ

1es. opcions admissió FP Bàsica Informàtica i Comunicacions: ENLLAÇ

IMPORTANT: Les persones que figuren a la llista han de formalitzar matrícula del 21 al 24 de juliol. En cas de no formalitzar matrícula en el periode establert es considerarà que la persona interessada renuncia a la plaça adjudicada i quedarà fora del procés d’admissió. Si encara està interessat/da en obtenir una plaça ha de presentar una sol·licitud d’admissió fora de termini.

Inscripció Fase Avaluació Competències professionals 2015 SSC320_2 i SSC089_2

S’ha obert el termini d’inscripció a la Fase d’Avaluació del procediment d’acreditació de competències professionals, de la qualificació SSC320_2 i SSC089_2, el qual és del 21 al 24 de juliol de 2015.

S’ha de presentar l’Annex 29, que podeu descarregar del següent ENLLAÇ

També s’han de pagar les taxes d’inscripció, que es pot fer mitjançant la web de l’Agència tributària. Aquestes taxes depenen del número d’unitats de competència en el qual es fa la inscripció:

Inscripció a 1 unitat de competència: 8,75€ (web Agéncia tributària: ENLLAÇ)

Inscripció a 2 unitats de competència: 13,12€ (web Agéncia tributària: ENLLAÇ)

Inscripció a 3 o més unitats de competència: 17,50 (web Agéncia tributària: ENLLAÇ)

Estan exempts en el pagament total o parcial de les taxes (s’ha justificar documentalment):

  • les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.
  • les persones en atur.
  • les famílies nombroses de categoria especial.
  • les famílies nombroses de categoria general han d’abonar el 50% de la taxa.

Per visitar la web d’Acreditació de competències professionals: ENLLAÇ

Admissió cicles formatius 2015-2016: llistes provisionals admesos

D’acord amb l’article 18.1 de la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 14 de maig de 2015 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2015-2016, publiquem la llista provisional de les persones admeses i excloses als cicles formatius en cada una de les vies.

D’acord amb l’article 17 d’aquesta Resolució, es poden presentar reclamacions els dies 10, 13 i 14 de juliol.

Per veure les llistes dels següents procediments, clicau a:

Llistes provisionals admesos CF Grau mitjà Activitats comercials i Farmàcia i Parafarmàcia, clicau a l’ENLLAÇ

Llistes provisionals admesos CF Grau mitjà Activitats comercials i Farmàcia i Parafarmàcia pel “Torn pendents de setembre”, clicau a l’ENLLAÇ

Llistes provisionals admesos a FP Bàsica Informàtica i Comunicacions, clicau a l’ENLLAÇ

 

Escolarització 2015-2016: Llistes definitives procés Admissió a Batxillerat

D’acord amb l’Annex 3 de la Resolució del director general de Planificació i Infraestructures Educatives de 20 de març de 2015, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2015-2016 respecte als processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat (BOIB núm. 41 de 26/03/2015), publiquem la llista definitiva del procés d’admissió a Batxillerat

Per veure les llistes clicau a l’ENLLAÇ

Per veure les llistes 2es. opcions clicau a l’ENLLAÇ

Escolarització 2015-2016: Llistes provisionals Admissió Batxillerat

D’acord amb l’Annex 3 de la Resolució del director general de Planificació i Infraestructures Educatives de 20 de març de 2015, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2015-2016 respecte als processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat (BOIB núm. 41 de 26/03/2015), publiquem la llista provisional del procés d’admissió a Batxillerat.

Per veure les llistes clicau a l’ENLLAÇ

Competències professionals 2015: Definitiva Fase avaluació SAN491_3

D’acord amb l’article 16.4 de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de desembre de 2014 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 178 de 30/12/2014) en data 27/04/2015 publiquem les llistes definitives de les persones inscrites a la Fase d’Avaluació:

Qualificació SAN491_3: ENLLAÇ

Competències professionals 2015: Definitives Assessorament SSC320_2/SSC089_2

D’acord amb l’article 14.8 de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de desembre de 2014 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 178 de 30/12/2014) en data 27/04/2015 publiquem les llistes definitives de les persones inscrites a la Fase d’Assessorament:

Qualificació SSC320_2: ENLLAÇ

Qualificació SSC089_2: ENLLAÇ

Els inscrits a la fase d’assessorament han d’esperar a que l’assessor es posi en contacte amb ells. El més probable és que ho faci mitjançant correu electrònic, per tant s’ha d’anar consultant-lo freqüentment. L’assessorament finalitza l’11 de juny. s’ha d’anar consultant el calendari per anar seguint el procediment