Proves accés cicles formatius grau mitjà 2016: llistes provisionals Aptes/ No Aptes

D’acord amb l’article 24 de la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 2 de març de 2016 es convoca la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (BOIB 32 de 10 de març de 2016). publiquem la llista provisional de persones Aptes i No Aptes de la prova d’accés.

D’acord amb l’article 26 de l’esmentada Resolució, es poden presentar reclamacions contra les llistes provisionals els dies 23, 24 i 25 de maig de 2016 davant la comissió avaluadora mitjançant model d’instància que pot recollir de la secretaria del centre.

Per veure la llista de persones Aptes i No Aptes, clicar damunt l’ENLLAÇ

Procés Escolarització 2016-2017: llistes definitives Adscripció

D’acord amb el calendari publicat en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 d’abril de 2016, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2016-2017 respecte als processos d’adscripció, d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics al nivell de segon cicle d’EI, EP, ESO i Batxillerat a les Illes Balears, publiquem les llistes definitives corresponents al procés d’adscripció a ESO.

Per veure les llistes, clicau a l’ENLLAÇ

Primera promoció d’FPB en Informàtica i Comunicacions

La setmana passada, el grup de 2n de FPB-Informàtica deFPB01 l’Institut d’Alaior, varen finalitzar els estudis teòrics que els acreditarà amb el Títol Professionals Bàsic en Informàtica i Comunicacions. A partir d’ara, començaran dos mesos de pràctiques en centres de treball informàtic de tota l’illa. Durant aquests darrer trimestre han realitzat diversos projectes al centre, el darrer ha sigut el muntatge, programació i funcionament d’un cotxe robòtic autònom, guiat per ultrasons.

FPB03-1

 

Acreditació competències professionals: Fase Assessorament

Inscripció fase Assessorament: del 10 al 18 de maig de 2016

S’ha de lliurar al centre la següent documentació:

  • Annex 35 de sol·licitud d’inscripció a la Fase d’Assessorament
  • Dossier del Candidat
  • Justificant de pagament de taxes o document justificació de la seva exempció de pagament

Més informació i documentació necessària, ciclau a l’ENLLAÇ

Procés Escolarització 2016-2017: llistes provisionals Adscripció

D’acord amb el calendari publicat en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 d’abril de 2016, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2016-2017 respecte als processos d’adscripció, d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics al nivell de segon cicle d’EI, EP, ESO i Batxillerat a les Illes Balears, publiquem les llistes provisionals corresponents al procés d’adscripció a ESO.

Per veure les llistes, clicau a l’ENLLAÇ

El termini de reclamacions és del 10 al 12 de maig de 2015, les quals seran resoltes dia 13/05/2016.

Acreditació Competències Professionals 2016: llista definitiva persones inscrites

D’acord amb l’article 13.3 de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de desembre de 2015 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o per vies no formals de formació (BOIB núm. 186 de 24/12/2016), es publiquen les llistes definitives de persones admeses i no admeses al procediment.

Per veure les llistes, clicau a l’ENLLAÇ

Les persones admeses estaran en disposició de passar a la fase d’assessorament (període d’inscripció del 10 al 18 de maig de 2016)

Es podran presentar reclamacions contra les llistes els dies 10, 11 i 12 de juny.

Acreditació Professional 2016: llistes provisionals inscrits

D’acord amb l’article 13.1 de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de desembre de 2015 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o per vies no formals de formació (BOIB núm. 186 de 24/12/2016), es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i no admeses al procediment.

Per veure les llistes, clicau a l’ENLLAÇ

D’acord amb l’article 13.2 de l’esmentada Resolució, els candidats disposen de 3 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les llistes per fer les reclamacions oportunes, que s’hauran d’adreçar a la comissió d’avaluació corresponent i s’hi ha d’adjuntar la documentació necessària per esmenar-ne els defectes, errades de valoració o l’omissió en les llistes.

IMPORTANT: Totes les persones de Menorca inscrites a les Qualificacions SAN122_2 i SAN025_2 no apareixen a les llistes, tan solts figuren els inscrits a Mallorca.

A les llistes definitives que es publicaran dia 9/05/2016 han de sortir tots els noms. Els candidats de Menorca també disposaran de tres dies hàbils per si es vol presentar reclamació.