Llistes definitives CF pendents de setembre

D’acord amb l’article 34 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 27 de maig de 2016 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2016-2017 (BOIB 68 de 31/05/2016), publiquem la llista definitiva de persones que havien demanat admissió però que no podien obtenir els requisits d’accés fins el mes de setembre, i han acreditat que han obtingut aquests requisits.

A l’esmentada llista NO SURT CAP RESERVA DE PLAÇA, únicament s’indica el dia, hora i lloc en què es convoquen el procediment de crida única per tal d’oferir les places que quedin vacants.

Per consultar les llistes clicau a l’ENLLAÇ

Llistes provisionals CF requisits pendents de setembre

D’acord amb l’article 31 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 27 de maig de 2016 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2016-2017 (BOIB 68 de 31/05/2016), publiquem la llista provisional de persones que havien demanat admissió però que no podien obtenir els requisits d’accés fins el mes de setembre, i han acreditat que han obtingut aquests requisits.

D’acord amb l’article 32, els interessats poden formular reclamacions i rectificacions sobre el que consta a les llistes provisionals esmentades durant els dies 13, 14 i 15 de setembre de 2016, adreçades a la direcció del centre.

Aquestes reclamacions seran resoltes dia 16 de setembre de 2016

Per consultar les llistes clicau a l’ENLLAÇ